Podvojné účtovníctvo


  Poskytujeme kompletné vedenie podvojného účtovníctva, vrátane mzdovej agendy, účtovného a právneho poradenstva. Vykonávame účtovnú evidenciu v zákonom stanovených knihách.

Vedenie podvojného účtovníctva ďalej zahŕňa :

• vytvorenie rámcovej účtovnej osnovy
• vytvorenie účtovného rozvrhu
• vedenie denníka účtovných zápisov
• vedenie hlavnej knihy
• vedenie knihy pokladnice
• vedenie knihy prijatých, odoslaných faktúr
• vedenie knihy ostatných záväzkov a pohľadávok
• vedenie knihy sociálneho fondu
• evidencia krátkodobého majetku
• evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
• vystavovanie prevodných príkazov
• vypracovanie dane z motorových vozidiel
• evidencia čerpania PHM
• konzultácie a poradenstvo