Jednoduché účtovníctvo


  Spracujeme daňovú evidenciu fyzickým osobám, ktoré majú príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Vykonávame evidenciu príjmov, výdavkov, zásob v peňažnom denníku, knihe pohľadávok/záväzkov a ďalších zákonom stanovených knihách.

Vedenie jednoduchého účtovníctva ďalej zahŕňa :

• spracovanie bankových a pokladničných dokladov
• vedenie peňažného denníka
• vedenie valutových pokladní
• vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr
• vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov
• vedenie knihy sociálneho fondu
• evidencia krátkodobého majetku
• evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
• evidencia záväzkov a pohľadávok
• sledovanie oznamovacej povinnosti
• vystavovanie prevodných príkazov
• vypracovanie dane z motorových vozidiel
• evidencia čerpania PHM - pre podnikové motorové vozidlá
• konzultácie a poradenstvo